e-arşiv fatura Sıkça Sorulan Sorular


e-arşiv faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı; 19.10.2019 tarihinde Elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Bu doğrultuda;

 • e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dâhil olan / olacak olan Mükellefler ( e-Fatura mükellefi olmayanlara düzenlecek faturalar)
  • Hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanların 01.01.2020'de e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
  • 01.01.2020'den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan Mükellefler
  • İlgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
  • internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
 • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları
  • Mevcutlar 01.01.2020 tarihinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
  • 2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içerisinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020'den tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi aşanlar
  • 01.01.2020 tarihinden itibaren belirtilen tutar ve ilgili tutarı aşılan her bir fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portali üzerinden düzenlenebilecektir.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020'den tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi aşanlar
  • 01.01.2020 tarihinden itibaren belirtilen tutar ve ilgili tutarı aşılan her bir fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portali üzerinden düzenlenebilecektir.
 • Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

Hayır. e-arşiv fatura Yönetim Sistemi’ni doğrudan web üzerinden e-dünya’ nın sağlamış olduğu arayüz üzerinden kullanabilirsiniz.
e-arşiv faturaya geçecek firmaların eğer daha önceden geçmedilerse öncelikle e-faturaya geçmeleri zorunludur. Öte yandan, bir firma e-arşiv faturaya tabi olmayıp sadece e-faturaya tabi olabilir (örneğin e-ticaret yapmayan firmalar).