e-fatura Sıkça Sorulan Sorular


e-fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.
e-fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler, birbirlerine elektronik fatura düzenlemek zorundadırlar. Alıcı e-fatura sistemine kayıtlı değilse fatura kâğıt olarak düzenlenmelidir. Aynı mal veya hizmet satışı için hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

Gelir İdaresi Başkanlığı; 19.10.2019 tarihinde Elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Bu doğrultuda;

 • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan Mükellefler
  • 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • 2018 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) Mükellefler
  • 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler
  • 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları
  • 1/7/2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak Mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden Mükellefler
  • 01.01.2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar,
  • bahsi geçen faturalarını 01.07.2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01.07.2020 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.
 • e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar
  • e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar
  • e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir

Ayrıntılı Bilgi İçin:
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

e-fatura uygulamasından yararlanmak isteyenlerin GİB' e (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazılı olarak veya www.efatura.gov.tr adresindeki bağlantı üzerinden elektronik olarak başvurması gerekmektedir. Başvurunuzun uygun bulunduğu bilgisi tarafınıza ulaştıktan sonra, bedelini TÜBİTAK/UEKAE ’ye ödeyerek Mali Mühür Sertifikası’ nı temin etmeniz gerekmektedir.
Sertifikanız elinize ulaştıktan sonra e-dünya Portalindeki Başvur butonu yardımıyla başvuruda bulunarak e-fatura Uygulamasını e-fatura Portalı aracılığıyla veya bilgi işlem sisteminizi entegre ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. Başvurunuz personelimiz tarafından işleme alınarak sözleşmeniz oluşturulacak ya da daha önceden bir sözleşmeniz varsa hesabınız GİB sisteminde oluşturulacaktır.
e-fatura kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine kağıt fatura gönderilmesi gerekmektedir
e-faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mührü de içerecek şekilde yasal süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.
e-fatura kayıtlı kullanıcılarını güncel olarak görüntüleyebileceğiniz bir servistir. Buradan fatura düzenleyeceğiniz mükellefin, e-fatura sistemi içerisinde olup olmadığını sorgulamanıza yarar. e-dünya, bu tür web servislerini vermektedir.Ayrıca e-dünya Portalinde de e-fatura mükelleflerinin sorgulanabilmektedir.
e-dünya uygulamasındaki mükellef listesi saate bir kez GİB sistemindeki mükellef listesi ile güncellenmektedir.
e-fatura olarak gelmesi gereken bir fatura matbu olarak geldiği takdirde, matbu faturayı kesinlikle kabul etmemelisiniz. Gönderilen basılı fatura geçersizdir. İptali için faturayı düzenleyen (gönderici) ile iletişime geçmeli veya gerekli kanallardan resmi kurumlara bildirimini yapmalısınız.
Evet, e-faturalar GİB in verdiği bilgiler doğrultusunda TL karşılığı ve döviz kuru belirtilmek şartıyla Yabancı Para cinsinden kesilebilir. Kur bilgisi ek bir alanda ayrıca gösterilebilir.
Temel faturayı e-fatura sistemi üzerinden reddetmek mümkün değildir. Ticari Senaryodaki bir e-faturayı 7 gün içerisinde reddetmeniz gerekmektedir. Bu nedenle müşterilerinizle aranızda yapacağınız ticarette temel mi yoksa ticari fatura mı keseceğiniz konusunda önceden aranızda anlaşılması gerekmektedir. Yedi gün sonunda Ticari fatura ile ilgili herhangi bir yanıt dönülmezse fatura kabul edilmiş sayılmaktadır.
e-fatura uygulamasına dahil olmak için mali mühür almak zorunludur. e-dünya e-fatura uygulamasında mali mührünüzü sadece CRSSOFT tarafından GİB’e gönderilecek olan başvuru dosyanızı imzalamak için kullanacaksınız. faturalarınız ise CRSSOFT ’a ait mali mühür ile imzalanacaktır.